بایگانی برچسب

مرکز تحقیقات زن و خانواده

مطالعات جنسیت و خانواده

دوفصلنامة مطالعات جنسیّت و خانواده دوفصلنامة مطالعات «جنسیّت و خانواده»، نشریّة پژوهشی وابسته به «مرکز تحقیقات زن و خانواده» است که مخاطبان خود را در میان پژوهشگران و فرهیختگان حوزه و دانشگاه می‌جوید. این نشریّه پذیرای مقاله‌های پژوهشی در…