بایگانی برچسب

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

مطالعه علم‌سنجیِ مقاله های سلب اعتبار شده ایرانی

پژوهش حاضر بر آن است که ماهیت مقالات سلب اعتبارشده ایرانی در پایگاه وب آف ساینس از ابتدا تا 2017 را از ابعاد مختلف علم‌­سنجی نظیر موضوع، قالب، میزان سلب اعتبار، سال انتشار، سال سلب اعتبار، میزان دریافت استنادات، میزان همکاری با سایر…