بایگانی برچسب

مزدک و مزدکیان

جنبش های مانی و مزدک: ریشه‌ها‏، اندیشه‌ها و پیامدها (3)

مزدک «مزدک که از اهالی استخر فارس و به قولی از مردم نیشابور بوده کیش و آئین تازه ای آورده هزاران نفوس را داخل آئین خود نمود.» (48) «وی از مانویان و پیروان زرتشت خورگان به شمار می رفت. استاد او زرتشت خورگان که اهل شهر فسا بود سا لها در روم…