بایگانی برچسب

مشاوره در اسلام

مشاوره و مددکاری در اسلام

بنی آدم اعضای یکدیگرنــد که در آفرینش ز یک گوهرند چو عضوی بدرد آورد روزگار دگر عضـوها را نمانـد قـــرار بررسی منابع مذهبی و اسناد تاریخی نشان می‌دهد که مشاوره نه بعنوان یک حرفه و شغل بلکه بعنوان یک وظیفه مذهبی و اجتماعی از دیرباز در…