بایگانی برچسب

مشكلات كف پاي صاف

چگونه توانستم چگونه توانستم مشكلات كف پای صاف تعدادی از دانش آموزان را برطرف نمايم؟

یکی از عارضه های مهم در بین كودكان و نوجوانان کف پای صاف است. بی شک عارضه کف پای صاف خیلی مهم است و این در حالی است که از سوی والدین و نوجوانان جدی گرفته نمی شود. این عارضه در مناطقی که فقر اجتماعی بیشتری وجود دارد بیشتر است و بسته به…