بایگانی برچسب

مشکلات عصبى

فکرى براى خندیدن بکنید

مى گویند استرس، اضطراب، افسردگى و اختلالات روانى خاص کشورهاى توسعه یافته است اما واقعیت این است که توسعه یافتگى و استرس لزوماً با هم ارتباطى ندارند بلکه تبعات توسعه یافتگى تک بعدى و عدم توجه به روابط انسانى است که کشورهاى توسعه یافته را با…