بایگانی برچسب

مطالعات اسلامی زنان و خانواده

دوفصلنامه‌ مطالعات اسلامی زنان و خانواده

دوفصلنامه‌ علمی پژوهشی مطالعات اسلامی زنان و خانواده با هدف ایجاد فرصتی پژوهشی فراروی اندیشه‌ورزان مسلمان حوزه و دانشگاه در جهت کشف، بازشناسی، تدقیق و تبیین مبانی، اصول و آموزه‌های اسلامی ناظر به مباحث زنان و خانواده شکل گرفته است و مجدانه…