بایگانی برچسب

مطالعات رسانه های نوین

نشریه مطالعات رسانه های نوین – شماره 20، زمستان 1398

نشریه مطالعات رسانه های نوین یک نشریه با داوری بسته و دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای…