بایگانی برچسب

مقاله‌های پژوهشی

ویژگی‌های مقاله‌های پژوهشی (10-8)

توصیف ویژگی‌های جامعة پژوهش و مشخصات نمونة گرفته شده از آن لازم است در یک مقالة علمی جامعة پژوهش و ویژگی‌های آن به دقت و در عین حال به اختصار معرفی شود. ویژگی های مورد ارزیابی جامعه پژوهش در زیر آمده است. 🔸آیا جامعه آماری مورد مطالعه…

سرقت علمی از خود چیست و چرا باید از آن اجتناب کرد؟

سرقت علمی، یکی از مباحث جدی در حوزه پژوهش های علمی محسوب می‌شود و امری نادرست و غیر اخلاقیست. اقتباس و استفاده از آثار ادبی خود (Self plagiarism)، نوعی سرقت علمی محسوب می‌شود و به عنوان ارائه نامناسب از اطلاعات منتشر شده خود به عنوان…