بایگانی برچسب

مقدمه

در مقدمه مقاله کارهایی که نباید انجام دهیم

در نوشتن مقاله کارهای زیادی باید انجام شود تا مقاله تکمیل شده یک مقاله شود ولی گاهی اشتباهاتی باعث می شود که کیفیت مقاله کاهش یافته و چاپ آن در مجلات معتبر غیر ممکن شود. بعضی از این اشتباهات به این صورت می باشد: 1️⃣اشتباه اول : نخست…

مواد و روشها

در نخستین بخش مقاله یعنی «مقدمه»، شما متدلوژی مورد استفاده در مطالعه را بیان کردید (یا باید بیان می کردید). در صورت لزوم همچنین از دلایل خود برای انتخاب روش خاص نسبت به سایر روش های قابل استفاده، دفاع کردید. اکنون در بخش «مواد و روش ها»…

اجزای یک نوشته تحقیقی کدام است؟

 برای خواننده دست نوشته‌ی تحقیقی لازم است از راه و روش گردآوری اطلاعات آگاه شود تا اطمینان یابد لغزشی در آن صورت نگرفته و استنتاج‌هایی که بر مبنای آن اطلاعات انجام شده می تواند معتبر تلقی شود. مقدمه در واقع نخستین بخش متن است، و به همین…