بایگانی برچسب

ملتون و جنبشهای نوپدید دینی

درنگی در آثار و آرای جیمز گوردون ملتون (2)

1- ملتون و جنبشهای نوپدید دینی جنبشهای نوپدید دینی (2) که اختصاراً NRMs خوانده می‌شوند ، یا کیشها (cults)،‌ پدیده‌ای جدیدند که در اواخر دهه‌ی 1960 و اوایل دهه‌ی 1970 ظاهر شدند. آنها عمدتاً با جوامع غربی و با «ضد فرهنگ» دهه‌ی 1960 مرتبطند.…