بایگانی برچسب

ملک الشعرای بهار

زندگی دوگانه سیاستمدار

 علی ایمن دوست ظهر روز پنجشنبه نهمین روز از بهمن ماه ۱۳۴۸ شمسی، جمعیت حاضر در مقابل آرامگاه ظهیرالدوله شمیران منتظر بودند تا با رسیدن جنازه ای که ساعاتی قبل از مسجد سپهسالار حرکت داده شده بود، پیکر آخرین بازمانده از نسل…