بایگانی برچسب

مهاتما گاندی

مهاتما گاندی و مارتین لوتر کینگ

«مهاتما گاندی و مارتین لوتر کینگ» فرهنگ صلح به هیچ وجه مترادف با فرهنگ انفعال نیست. عبارت «مبارزه‌ی عاری از خشونت» و «نافرمانی مدنی» تداعی‌کننده‌ی نام دو رهبر تأثیرگذار در حیطه‌ی مبارزات مردمی کشورهای دنیاست: مهاتما گاندی و مارتین لوتر…

میرا و مهاتما

از آنجا که ناشر آثار استاد گرانقدر جناب آقای ناقد قرار است  اين مقاله را به صورت کتابی در مجموعه‌ای از گزيدۀ مقاله‌های ایشان چاپ کند، این مقاله را سایت حذف می‌شود. لطفاً در صورت نیار به مقاله به سایت استاد ناقد مراجعه کنید.