بایگانی برچسب

مهندسى ژنتیک

سده مهندسى ژنتیک

«همچنانکه سده بیستم سده فیزیک و شیمى بوده است، سده بیست ویکم نیز سده زیست شناسى و زیست شناسى مولکولى- ژنتیک- خواهد بود.» Columbias Hendrickson در دورانى به سر مى بریم که بسیارى از صاحبنظران و دانشمندان برجسته جهان، سده حاضر را به…