بایگانی برچسب

مهندسی فرهنگی جامعه

مهندسی فرهنگی جامعه

در تحول جوامع، فرهنگ، نقش اساسی و تعیین‌کننده دارد. در عین حال تحول می‌تواند فرهنگ را متأثر سازد. بنابراین فرهنگ در موفقیت و تداوم تحول، نقشی بی‌بدیل دارد. از همین رو در تحولاتی که به اقتضای برهه‌ای از تاریخ، ضروری تشخیص داده می‌شود و در…