بایگانی برچسب

مهوش واحددوست

بی پیشینه‌ی تحقیق، با پیشینه‌ی تحقیق؛ مسئله است!

می‌توان بدون ذکر پیشینۀ تحقیق، کتاب، مقاله و پایان‌نامه نوشت؛ دو حالت دارد: یا نویسنده، واقعاً پیشینه را ندیده‌ و با قرائنی، برای منتقد و مخاطب تیزبین مشخص خواهد شد. در این صورت، نویسنده پیش وجدان خود آسوده‌ است؛ هرچند که این کوتاهی، به…

تاریخ بیهقی (از منظر فرهنگ شناسی)

نوشته دکتر مهوش واحددوست کتاب تاریخ بیهقی از منظرفرهنگ شناسی کتابی است برمبنای نهاد( سازه)های مطرح در جامعه شناسی و انسان شناسی. در این کتاب واژه " فرهنگ" در معنی اصطلاحی مطرح در جامعه شناسی وانسان شناسی به کار رفته است. از این رو با…

ادبیات ایران در دوره قاجار (نثر)

در سدۀ هشتم هجری قمری، پس از آنکه مغولان از روسیه رفتند و اسلاوها از شمال به سوی جنوب آن سرزمین فرود آمدند و جا را بر ترکان غربی تنگ کردند، این طوایف از سرزمین اصلی و باستانی خود یعنی ماورای قفقاز چشم پوشیدند و به اران و آذربایجان ـ یعنی…