بایگانی برچسب

موسسه سرن سوئیس

امتیاز مقاله چگونه بین نویسندگان تقسیم می شود؟

امتیاز نویسنده اول و مسئول برخی از دانشجویان یا اساتید به اشتباه امتیاز بین نویسنده اول و نویسنده مسئول را یکی می‌دانند. باید توجه شود که تفاوتی بین نویسنده اول و نویسنده مسئول وجود دارد. نویسنده اول درواقع به عنوان مسئول اصلی مقاله و…