بایگانی برچسب

مونتی پالمر

نکاتی در زمینه‌ی روانشناسی سیاسی

کامیار صداقت ثمرحسینی بخش مهمی از موضوعات علم سیاست به «رفتار انسان» باز می گردد. آدمی موجودی بسیار پیچیده و گاه «آب زیر کاهی» است که به راحتی قابل شناخت و خصوصا پیش بینی نیست. مونتی پالمر و همکارانش به درستی اشاره می کنند که برخی از…

نکاتی در زمینه روانشناسی سیاسی

بخش مهمی از موضوعات علم سیاست به «رفتار انسان» باز می گردد. آدمی موجودی بسیار پیچیده و گاه «آب زیر کاهی» است که به راحتی قابل شناخت و خصوصا پیش بینی نیست. مونتی پالمر و همکارانش به درستی اشاره می کنند که برخی از ضروری ترین سئوالات سیاسی به…