بایگانی برچسب

میرزا ملکم خان

میرزا ملکم خان و دغدغه توسعه 2

محسن غفوریان ۷ - ضرورت اخذ مبانی توسعه از غرب ملکم علاوه بر آنکه راه نجات کشور را قدم نهادن در راه ترقی و توسعه می داند، معتقد است می توان و باید اصول نظم و ترقی را نظیر هر علم و فن دیگری از ممالک متمدن اخذ کرد و در جامعه به کار…

میرزا ملکم خان و دغدغه توسعه 1

محسن غفوریان نکتهملکم بی قانونی، برخوردهای سلیقه ای و نشناختن حقوق متقابل حکومت و مردم را نیز به عنوان یکی از عوامل اصلی ظلم و فساد در جامعه ایران می داند: «حکم دولت باید تنبیه مخالف آن مشخص باشد. تنبیه باید پیش از وقوع…

نکاتی در زمینه روانشناسی سیاسی

بخش مهمی از موضوعات علم سیاست به «رفتار انسان» باز می گردد. آدمی موجودی بسیار پیچیده و گاه «آب زیر کاهی» است که به راحتی قابل شناخت و خصوصا پیش بینی نیست. مونتی پالمر و همکارانش به درستی اشاره می کنند که برخی از ضروری ترین سئوالات سیاسی به…