بایگانی برچسب

نئولیبرالیسم

دموکراسی جاده صاف کن سرمایه‌داری نیست

گفت و گوی اشپیگل با اسلاوی ژیژک رومن لیک مترجم: حامد خزایی روزنامه اعتماد، ۳ تیر ۱۳۹۴، شماره ۳۲۷۶ تساهل یک راه حل نیست. آنچه ما نیاز داریم چیزی است که آلمانی ها آن را فرهنگ غالب می نامند: یک فرهنگ پیشرو عالی اسلاوی ژیژک، فیلسوف…

درباره نئولیبرالیسم اقتصادی (1)

پیشگفتار مترجم چندی است که در مطبوعات ایران و در میان پژوهشگران از نئولیبرالیسم سخن به میان می‌آید و بویژه روشنفکران چپ‌گرا آنرا مورد انتقاد قرار می‌دهند بی‌اینکه حدود مفهومی و تعریف دقیق آنرا بیان کنند. حتی برخی از آنان که داعیه بیشتری…