بایگانی برچسب

نابینایی و توانمندی

نابینایی و توانمندی اجتماعی:رهنمودهایی برای توانمندسازی نابینایان

جواب ساده است، اگرچه نگران کننده است.نابینایان به عنوان طبقه ای از مردم که در اصل هیچ خطایی از آنها سرنزده است!. .. در اصل تا کنون تقصیر از سیستم نابینایی بوده است. هنگامی که آمریکا وارد قرن بیست و یکم شد آمارها نشان دادند که بین هفتاد تا…