بایگانی برچسب

نافرمانی مدنی

مهاتما گاندی و مارتین لوتر کینگ

«مهاتما گاندی و مارتین لوتر کینگ» فرهنگ صلح به هیچ وجه مترادف با فرهنگ انفعال نیست. عبارت «مبارزه‌ی عاری از خشونت» و «نافرمانی مدنی» تداعی‌کننده‌ی نام دو رهبر تأثیرگذار در حیطه‌ی مبارزات مردمی کشورهای دنیاست: مهاتما گاندی و مارتین لوتر…