بایگانی برچسب

نسل با تجربه

محیط کار و نسلهای مختلف

آیا هرگز از اینکه عکس العمل پیام شما در دیگران – جهت ایجاد انگیزش درانجام کار با مشکل روبرو شده - تعجب کرده اید؟ آیا متوجه تفاوت درنحوه ایجاد ارتباط با والدین و جوانان شده اید؟ در ایجاد ارتباط صحیح با افراد علاوه بر تفاوتهای شخصیتی،…