بایگانی برچسب

نشریه ادبیات تطبیقی

نشریه ادبیات تطبیقی

 نشریة دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان بر اساس رأی جلسة مورخ 21/10/1381 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، حایز شرایط دریافت درجة اعتبار « علمی- پژوهشی» شناخته شده است. اما نظر به سیاست های کمیسیون نشریات علمی کشور مبنی…