بایگانی برچسب

نشریه مطالعات اجتماعی

مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان

 دوره و شماره: دوره 18، شماره 1 - شماره پیاپی 62، بهار 1399، صفحه 1-10   1. بررسی جامعه شناختی احساس طرد شدگی زنان در بین خانواده های زن سرپرست تحت پوشش اداره بهزیستی شهر مشهد صفحه 1-2 پویان احیایی؛ خدیجه سفیری؛ آیدا مرکزی…