بایگانی برچسب

نشریه

دو فصلنامه مطالعات و سیاست های اقتصادی

1. شناسنامه علمی دو فصلنامه مطالعات وسیاستهای اقتصادی؛ پیاپی 12 دوره 6، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398 چکیده      بیشتر مشاهده مقاله  اصل مقاله 2.31 MB 2. بررسی تاثیر سیاست‌های…

دو فصلنامه هستی و شناخت

دوفصلنامه «هستی و شناخت» ادامه مجله «نامه فلسفی» و مجلات نامه مفید می­ باشد که از سال 1374 تاکنون توسط دانشگاه مفید به طور پیوسته انتشار یافته است. از ابتدای سال 1374 مجله نامه مفید، به عنوان اولین و تنها مجله علمی - پژوهشی منتشره…

دوفصلنامه‌ تحقیقات مالی اسلامی

 مقالات پر بازدید بررسی رابطه بین کیفیت خدمات، رضایت مشتری و عملکرد بانکداری مشارکت در سود و زیان تحلیل تطبیقی ریسک در بانکداری متعارف و بانکداری بدون ربا در قالب عقود اسلامی مطالعه تطبیقی اوراق مشارکت منتشره در ایران و صکوک…

نشریه تنش های محیطی در علوم زراعی

 مقالات پر بازدید  بررسی تحمل به شوری در مراحل مختلف رشدی در کلزا (Brassica napus) رقم طلایه  تأثیر محلول‌پاشی اسید آسکوربیک و سدیم نیتروپروساید بر عملکرد دانه، روغن و برخی صفات زراعی گلرنگ بهاره (Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش…

دوفصلنامه پژوهش‌های تاریخی ایران و اسلام

 مقالات پر بازدید  زمینه‌های اقتصادی جنبش‌های اجتماعی در طلیطله عصر امویان  کرمانشاه در گفتمان شرق‌شناسی: تحلیلی پسااستعماری  مشروطیت، آزادی‌خواهی و ستیز با استبداد در اندیشۀ دهخدا  عوامل مؤثر بر توسعه ی اقتصاد شهری…

دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی

 مقالات پر بازدید نقش دولت اسلامی در توسعه اقتصادی نقد ابتنای اقتصاد اسلامی بر مطلوبیت‏گرایی دو‏ساحته؛ درآمدی بر تکلیف‏گرایی دینی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت منطقه ای (مقدمه ای بر مفهوم، فرآیند و چارچوب برنامه ریزی)…

فصلنامه روان‌شناسی بالینی

 مقالات پر بازدید  تأثیر آموزش حافظه‏ ی فعال بر عملکرد خواندن و ظرفیت حافظه در دانش آموزان دارای ناتوانی خواندن  رابطه بین راهبردهای مقابله ای با کیفیت زندگی: نقش واسطه‌ای مهارت های تنظیم شناختی هیجان  مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر…

مجله تحقیقات اقتصادی

 شماره جاری: دوره 55، شماره 2 - شماره پیاپی 131، بهار و تابستان 1399، صفحه 267-509   مقاله پژوهشی 1. سنجش اثرگذاری گردشگری خارجی بر تولید بخشی در اقتصاد ایران - رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی صفحه 267-296 فاطمه بزازان؛ یعقوب…

نشریه حفاظت منابع آب و خاک 

 مقالات پر بازدید  کاربرد تصاویر ماهوارهای و فنآوری سنجش از دور برای تخمین عملکرد برنج  ارزیابی عملکرد الگوریتم تکاملی تفاضلی در بهره‌برداری بهینه از سیستم تک مخزنه سد علویان  گیاه پالایی خاک های آلوده به برخی فلزات سنگین به وسیله…

فصلنامه فلسفه دین

 مقالات پر بازدید  واژة استعلایی در فلسفة کانت  مرگ‌اندیشی و معنای زندگی در هایدگر  بررسی مبانی فلسفه تعلیم و تربیت در آراء افلاطون  خدا در اندیشه یونگ  کشف و شهود عرفانی  شماره جاری: دوره 17، شماره 3، پاییز 1399، صفحه…