بایگانی برچسب

نظریه های جامعه شناسی

The Routledge International Handbook of Critical Mental Health

این کتاب یکی از جامع ترین مجموعه های نظری و نوشته های کاربردی را برای دانشجویان، پژوهشگان و اندیشمندان و متخصصین ارائه می‌دهد. این کتاب در 308 صفحه در سپتامبر 2017 توسط انتشارات راتلج به چاپ رسیده و در حوزه های روانشناسی، نظریه های جامعه…