بایگانی برچسب

نقد اذب معاصر عرب

دو فصلنامه نقد ادب معاصر عربی

مقالات پر بازدید تأثیرپذیری شاعران معاصر عرب از مکتب ادبی رمانتیک بررسی هنجارگریزی دربخشی از اشعار نزار قبانی نقدی بر رمان«اللّص و الکلاب» اثر «نجیب محفوظ» از منظر فنّ توصیف بینامتنی قرآنی در اشعار احمد شوقی…