بایگانی برچسب

نقد تطبیقی

ژرف‌نگری یا عمل‌گریزی

مدتی است که گونه خاصی از غرب‌شناسی یا نگاه به غرب در میان بخشی از نیروهای انقلاب و محافل حزب‌اللهی اعتبار و جایگاه یافته است. غرب‌شناسی مشهور به «فردیدی» دوران رونق آن بیشتر مربوط است به بعد از جنگ و سالهایی که دوران سازندگی نامیده می‌شد و…