بایگانی برچسب

نقش خانواده در پیشگیری از جرایم

نقش خانواده در پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی

صادق غفاری فارسانی - مدرس دانشگاه، کارشناسی ارشد، آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فارسان، شهرکرد، ایران کامران حیدری - مدرس دانشگاه، کارشناسی ارشد، روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فارسان، شهرکرد، ایران علی…

نقش خانواده در گذر ایمن از فضای مجازی

نخستین نشست از مجموعه نشست‌های علمی «نقش خانواده در گذر ایمن از فضای مجازی» به کوشش گروه پژوهشی مطالعات زنان پژوهشکده مطالعات اجتماعی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و با حضور دکتر محمد سلطانی‌فر، دکتر علی گرانمایه‌پور و دکتر بهاره…