بایگانی برچسب

نوجوانان

دست یابی به اعتماد به نفس

نیروی باور کلید اعتماد به نفس است این نیرو به شما کمک می کند که با مشکلات و موانع برخورد کنید و بر آنها پیروز شوید، این نیرو چنان قدرتمند است که اگر عمیقاً وارد ذهن خود آگاه شما شود می تواند زندگی تان را متحول کند. به خود ایمان داشته باشید.…

اعتماد به نفس

اعتماد به نفس چیست؟ به میزان علاقه، اطمینان و غروری که نسبت به خود دارید و یا افتخار و احساس خوب از خود اعتماد به نفس می گویند. کسی که به نفس خویش اعتماد دارد اعتماد دیگران را هم بر می انگیزد. همچنین انسانهای دارای اعتماد به نفس تمایل…

توکل و شبهه اعتماد به نفس

انسان برای دست یابی به موفقیت و رسیدن به هر کمالی نیازمشند عنصری به نام اعتماد به نفس و پذیرش توانایی خود است. اعتماد به این که می تواند، موجب می شود تا امید به دست یابی در وی تقویت گردد و انگیزه ای برای انجام کارهای سخت و دشوار در او…

اعتماد به نفس در کودکان و نوجوانان

اگر می خواهید فرزندانی داشته باشید که در ناهمواریهای زندگی اعتماد به نفس خود را از دست ندهند ، باید پایه های عزت نفس را از کودکی در آنان محکم کنید که خطرهایی که در راه اعتماد به نفس کودک و نوجوان وجود دارد برای والدین و مربیان بازگو شده…