بایگانی برچسب

نویسنده‌ رئالیست

گسست نسلها، در آثار داستانی جمال میرصادقی

یکی از بحرانهای مهم فرهنگی، در سالهایی که جامعه به سمت تحولات صنعتی ناهمگونی با سایر ساختارها پیش می‌رفت، مسئله «شکاف نسلها» بود که تأثیرات مخرب زیادی در استحکام پایه‌های خانواده و ارتباط والدین با فرزندان به همراه داشت، به نحوی که تنشهای…