بایگانی برچسب

نیاز اساسی انسان

اعتماد به نفس در کودکان و نوجوانان

اگر می خواهید فرزندانی داشته باشید که در ناهمواریهای زندگی اعتماد به نفس خود را از دست ندهند ، باید پایه های عزت نفس را از کودکی در آنان محکم کنید که خطرهایی که در راه اعتماد به نفس کودک و نوجوان وجود دارد برای والدین و مربیان بازگو شده…