بایگانی برچسب

نیروانا

درباره نئولیبرالیسم اقتصادی (2)

بند 4: موضوع تحقیرآمیز: لسه فر بخشی از مناقشه مبتنی بر تأملات جهت گرفته بر آزادی مبادله است که تنها گونه‌ای ادعا است؛ بدین معنا که لیبرالیسم گونه‌ای خودداری در سیاست اقتصادی دولت را سفارش می‌کند به صورت لسه فر، لسه پاسه (آزادی مبادله و…