بایگانی برچسب

هربرت مارشال

رسانه جایگزین

شاید بارها از خود پرسیده باشیم رادیو چیست؟ امروزه چه جایگاه و کاربردی دارد و دارای چه ویژگی های خاصی است؟ و آیا می تواند به نقش و نقش آفرینی خود ادامه دهد؟ مطلبی در این زمینه تهیه شده که می خوانید: درام نویس معروف آلمانی «برتولت برشت»…