بایگانی برچسب

هنر و توهم

هنر و زندگی

• ارزش ذاتي اثر هنري، تا حد زيادي به ارزيابي مردم از هنرمندي كه آن اثر را آفريده و به ويژگي زيبايي شناسانه خود آن اثر (يعني آن اندازه كه نظاره گر، آن اثر را زيبا حس مي كند) بستگي دارد. • آثار هنري از اين حيث كه بيانگر دستاوردها و…