بایگانی برچسب

والتر بنديكس شونفليز بنيامين

والتر بنيامين

در ميان تمامى روشنفكران «جمهورى وايمار» آلمان (۱۹۱۹ - ۱۹۳۳) و دوره‌ى مهاجرت، شادابى «والتر بنيامين» بيش از ديگران به قوت خود باقى است. انديشه‌ى راديكال وى همچنان چالشگر است و تكانه‌هاى فكرى وى تا به امروز بر گستره‌هاى فلسفه، نظريه‌ى سياسى،…