بایگانی برچسب

واژگان لکان

واژگان لکان

مجموعه‌ی واژگان... اصطلاحات اصلی هر فیلسوف را به ترتیب حروف الفبا ارائه می‌دهد و کار را بر مبنای این اصل می‌آغازد که هر فیلسوفی فقط در زبان و واژگان خاص خود یا واژگان مشترکی که از آن خود کرده است، قابل فهم است. رویکرد این مجموعه به هر…