بایگانی برچسب

ویژگی‌های جامعة پژوهش

ویژگی‌های مقاله‌های پژوهشی (10-8)

توصیف ویژگی‌های جامعة پژوهش و مشخصات نمونة گرفته شده از آن لازم است در یک مقالة علمی جامعة پژوهش و ویژگی‌های آن به دقت و در عین حال به اختصار معرفی شود. ویژگی های مورد ارزیابی جامعه پژوهش در زیر آمده است. 🔸آیا جامعه آماری مورد مطالعه…