بایگانی برچسب

ویژگی پژوهشی

ویژگی های مقاله های پژوهشی (10-9)

♦️ارائه یافته های توصیفی و تحلیلی (به کمک جدول و نمودار) یافته های پژوهش باید ابتدا توصیف و سپس تجزیه و تحلیل شوند. معمولا در این بخش چهار سطح توصیف، مقایسه، تحلیل و تفسیر قابل مشاهده است که طی این مراحل به تدریج بر سهم نویسنده و اندیشة او…