بایگانی برچسب

پارادایم تراکمی

انواع فراتحلیل

میلر و پولک در سال 1994 فراتحلیل را به سه دسته تقسیم می کند: 1️⃣ دسته اول: فراتحلیلی که صرفا نقاط قوت اثر یک متغیر را در مطالعات مختلف بررسی و آن را به طور خلاصه بیان می کند. 2️⃣ دسته دوم: در این دسته علاوه بر تلخیص نقطه قوت یک اثر،…