بایگانی برچسب

پارلمان شرق

پارلمان شرق در صورت بندى گفتمان غرب

داستان غرب و شرق داستانی ساده، اما عجیب است؛ رویدادهای شاید تاریخی، اما بر ساخته. آنچه امروز تحت عنوان غرب شناخته میشود، روزگاری در پی آرزوی «شرق» (آرزوی دست یافتن به ثروت افسانه ای شرقیها) پدید آید و آنچه را که امروز شرق مینامند، تنها…