بایگانی برچسب

پرسشنامه شخصي كاليفرنيا

پرسشنامه شخصي كاليفرنيا – پرسشنامة رفتار اجتماعي

باسمه تعالي پيوست 1 پرسشنامه شخصي كاليفرنيا پرسشنامة رفتار اجتماعي اين پرسشنامه داراي پرسش هايي دربارة رفتار و نظرات افراد نسب ت به يكديگر اس ت. لطفاً هر پرسش را با دقت بخوانيد و پاسخمربوط را به صورت بلي يا خير در…