بایگانی برچسب

پرسشنامه محقق‌ ساخته

وضعیت اخلاق حرفه‌ای اساتید دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان

زمینه: علیرغم نقش بی‌بدیل اساتید در فرایند تعلیم و تربیت در دانشگاه‌ها و اهمیت رعایت اخلاق از سوی آنها پژوهش‌های چندانی در راستای ساخت مدل‌های مفهومی اخلاق حرفه‌ای اساتید انجام نشده است. پژوهش حاضر به بررسی وضعیت اخلاق حرفه‌ای اساتید…