بایگانی برچسب

پسامدرن

گستره پسامدرن پیچیده و مناقشه برانگیز است

دکتر عبدالکریم رشیدیان سعی من بر این بود که این دایره المعارف پاسخی باشد به یک سری سوال مشخص. پرسش هایی که در دانشجویان وجود دارد و من مدام با اینها در ارتباط هستم. به این دلیل بسیاری از فیلسوفانی مانند هایدگر را من آگاهانه کنار…

شایگان به مثابۀ تبلور همزیستی سطوح آگاهی

محمد امین قانعی راد انجمن جامعه شناسی ایران داریوش شایگان فیلسوف،دین پژوه و پژوهشگر فرهنگ در دومین روز بهار 1397 از میان ما رفت. شایگان در طی سال های پس از انقلاب در فضای آکادمیک حضور رسمی نداشت ولی در عرصۀ روشنفکری ایران تاثیری مستمر و…