بایگانی برچسب

پوزيتيويسم

هرمنوتيك انتقادی

هرمنوتيك ايكوري با پذيرش هرمنوتيك گادامر و هابرماس, با آرايش اصلي متون و رموز آن به دنبال معنايي است كه با رمز ساخته شده و كنش انساني و نظام نمادين امكان توضيح آن را فراهم مي آورد, لذا ريكور, هرمنوتيك را فن تشريح و توضيح نمادها به خصوص…

جهاني شدن: نظريه ها و ديدگاه ها

دكتر مجيد توسلي بازنويسي: سياوش بيات متن حاضر سخنراني دكتر مجيد توسلي در همايش جهاني شدن در دانشگاه صنعتي شريف مي باشد كه با همكاري كانون برگزار گرديده است. مقدمه موضوعي كه اخيراً توجه بسياري از انديشمندان و صاحبنظران را به خود جلب…