بایگانی برچسب

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نقش خانواده در گذر ایمن از فضای مجازی

نخستین نشست از مجموعه نشست‌های علمی «نقش خانواده در گذر ایمن از فضای مجازی» به کوشش گروه پژوهشی مطالعات زنان پژوهشکده مطالعات اجتماعی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و با حضور دکتر محمد سلطانی‌فر، دکتر علی گرانمایه‌پور و دکتر بهاره…