بایگانی برچسب

پژوهش در جامعه‌ شناسی خانواده

مقدمه‌ ای بر پژوهش در جامعه‌ شناسی خانواده در ایران

به نظر مي رسد كه پژوهش هاي جامعه شناسانه در ايران درباره نهاد خانواده، بيش از ساير زمينه ها انجام شده و به همين دليل، تصوير دقيق تري از اين نهاد در اختيار است. شايد اين تصور درست باشد، زيرا به چند علت امكان و علاقه پژوهشگران براي مطالعه…