بایگانی برچسب

پژوهش و چکیده نویسی

ویژگی های مقاله های پژوهشی (10-3)

 چکیده هدف از چکیده فراهم آوردن تصویری کلی درخصوص محتوای مقاله است. کارکرد چکیده آن است که به خواننده در تصمیم گیری برای مطالعة متن اصلی یا عدم مطالعة آن کمک کند. چکیده باید درست، دقیق، مستقل از متن، موجز، صریح، غیر قضاوتی، روان و منسجم…

چهار جز اصلی هر چکیده

1- یافته هایتان، یا چیزی که قصد یافتن آن را داشته اید. 2- اگر روش های به کار برده شده در کار تحقیقاتی جالب هستند توضیحی راجع به آن ها ذکر شود، در غیر این صورت لزومی به آن نیست. 3- نتایج اصلی کار را همراه با تعابیر اصلی آن ها به صورت…