بایگانی برچسب

پیشینه پژوهش

انواع فراتحلیل

میلر و پولک در سال 1994 فراتحلیل را به سه دسته تقسیم می کند: 1️⃣ دسته اول: فراتحلیلی که صرفا نقاط قوت اثر یک متغیر را در مطالعات مختلف بررسی و آن را به طور خلاصه بیان می کند. 2️⃣ دسته دوم: در این دسته علاوه بر تلخیص نقطه قوت یک اثر،…

پیشینه پژوهش

پیشینه پژوهش نگاهى است به آنچه ديگران در زمينه اين تحقيق يا موضوعات مشابه انجام داده اند. در بررسى پيشينه، محقق مى خواهد بداند ديگران در اين باره چه كرده اند، تا كجا پيش رفته اند و چگونه كار كرده اند، تا او نيز كار خود را در راستا و ادامه…

فصل‌بندی پایان‌نامه

1️⃣ فصل اول: 1. مقدمه 2. بیان کلی درباره مساله 3. بیان پرسش ها هدف ها و فرضیه های پژوهش 4. تعریف مفاهیم 2️⃣ فصل دوم: 1. بررسی پیشینه پژوهش 2. مروری بر تئوری ها و مطالعات پیشین 3. بیان پژوهش جاری 4. خلاصه پژوهش 3️⃣ فصل سوم: 1.…

ویژگی های مقاله های پژوهشی (10-6)

پیشینه پژوهش نشان دادن پیوند پژوهش حاضر با پژوهش های قبلی، نشان دادن احاطه نویسنده/نویسندگان به حوزه موضوعی مورد مطالعه، رهنمون ساختن خواننده به مطالعه منابع بیشتر و به تصویر کشیدن رویکردهای حاکم بر حوزه موضوعی مورد نظر و ترسیم ارتباط آنها…